Terms and Conditions

Terms & Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN

INLEIDING

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze website gebruikt of een bestelling plaatst via onze website en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze aandachtig door. We raden u ook aan deze algemene voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

 

DEFINITIES

TIMI: gevestigd in Amsterdam en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 58536140, handelend als TIMI Shop BV.

Website: de website van TIMI, te vinden op timi-shop.com en al zijn subdomeinen.

Klant: de natuurlijke persoon of onderneming die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met TIMI en/ of is geregistreerd op de website.

Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen TIMI en de Klant waarvan de Algemene Voorwaarden integraal deel uitmaken.

Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

 

TOEPASSELIJKHEID VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van TIMI, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Als de klant in zijn bestelling, bevestiging of andere communicatie over de aanvaarding van de algemene voorwaarden bepalingen bevat die afwijken van of niet zijn opgenomen in de algemene voorwaarden, zijn dergelijke bepalingen alleen bindend voor TIMI als TIMI deze schriftelijk heeft aanvaard.

 

PRIJZEN EN INFORMATIE

Alle prijzen op de Website en in ander materiaal afkomstig van TIMI zijn inclusief belastingen en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, worden deze duidelijk tijdig aangegeven voordat het contract wordt gesloten. Deze kosten worden ook afzonderlijk weergegeven in het bestelproces.

De inhoud van de website is met de grootste zorg samengesteld. TIMI kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde correct en volledig is. Alle prijzen en andere informatie op de Website en in ander materiaal afkomstig van TIMI zijn onder voorbehoud van duidelijke programmeer- en typefouten.

TIMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de kleuren die op het scherm worden weergegeven.

 

CONCLUSIE VAN DE OVEREENKOMST

De Overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten op het moment dat de Klant het aanbod van TIMI aanvaardt onder de door TIMI gestelde voorwaarden.

Indien de Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt TIMI de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod langs elektronische weg. Totdat een dergelijke ontvangst van acceptatie is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te ontbinden.

Als wordt geconstateerd dat de cliënt bij het accepteren of anderszins aangaan van de overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft TIMI het recht om niet aan de verplichtingen van de cliënt te voldoen totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

 

REGISTRATIE

Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website, kan de Klant zich registreren met behulp van het registratieformulier / de accountaanmeldingsoptie op de Website.

Tijdens het registratieproces wordt de klant gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij zich op de website kan aanmelden. Alleen de klant is verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

De Klant moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. TIMI kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik van de inloggegevens en mag er altijd van uitgaan dat de Klant die zich aanmeldt op de Website de partij is die hij beweert te zijn. De klant is verantwoordelijk voor en draagt ​​het volledige risico van alle acties en transacties die worden uitgevoerd via het account van de klant.

Als de Klant weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens beschikbaar zijn gekomen voor onbevoegde partijen, moet hij zijn wachtwoord zo snel mogelijk wijzigen en / of TIMI hiervan op de hoogte stellen zodat TIMI passende maatregelen kan nemen.

 

UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Zodra TIMI de bestelling heeft ontvangen, zendt zij de producten onmiddeling en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel naar de Klant.

TIMI is bevoegd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst.

In principe is de levertijd 14 dagen. De levering kan op verschillende manieren worden beïnvloed, naar keuze van TIMI.

Als TIMI niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, stelt het de klant hiervan op de hoogte. In dat geval kan de klant besluiten een nieuwe leverdatum overeen te komen of de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

TIMI adviseert de klant om de producten bij aflevering te inspecteren en om eventuele gebreken binnen een passende periode, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie het artikel over garantie en conformiteit voor meer informatie.

De risico’s verbonden aan de producten gaan over op de Klant zodra de producten worden afgeleverd op het overeengekomen afleveradres.

Als het bestelde product niet meer kan worden geleverd, heeft TIMI het recht om een ​​product te leveren dat qua aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. In dat geval heeft de Klant het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

 

RECHT OP INTREKKING / RETOUR

De klant heeft het recht om de overeenkomst op afstand met TIMI binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product kosteloos en zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Alleen de directe kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de Klant. Dit betekent dat de Klant de kosten van het terugzenden van het product moet betalen. Het aankoopbedrag exclusief de verzendkosten die voor het product is betaald, worden aan de klant terugbetaald als de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Tijdens de in lid 1 genoemde herroepingstermijn zal de Klant het product en zijn verpakking met de grootste zorg behandelen. De Klant mag de verpakking niet openen of het product gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is om de aard van de producten, hun kenmerken en hun werking te bepalen. Specifiek voor klanten die handelen in hun professionele of commerciële hoedanigheid, mogen producten alleen ongebruikt in hun ongeopende verpakking worden geretourneerd.

De Klant kan de Overeenkomst ontbinden in overeenstemming met lid 1 van dit artikel door het product binnen de in lid 1 genoemde termijn aan TIMI te retourneren of door TIMI binnen dezelfde termijn te informeren over het feit dat hij heeft besloten het product niet te kopen en het product zo snel mogelijk. Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres: TIMI, Zuidermeent 58, 1218GX Hilversum.

Alle bedragen die de klant al (vooraf) heeft betaald, worden zo snel mogelijk en in elk geval binnen 30 dagen na ontbinding van de overeenkomst aan de klant terugbetaald.

Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van een herroepingsrecht en eventuele vereiste procedures worden duidelijk op de Website geplaatst, ruim voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

– Producten die TIMI heeft gemaakt in overeenstemming met de specificaties van de consument;

– Producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

– Producten waarvan de aard het retourneren onmogelijk maakt;

 

BETALING

De Klant betaalt de verschuldigde bedragen aan TIMI in overeenstemming met de bestelprocedure en alle op de Website aangegeven betaalmethoden. TIMI is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

 

GARANTIES EN CONFORMITEIT

Dit artikel is alleen van toepassing als de Cliënt niet in professionele of commerciële hoedanigheid handelt. Als, ondanks deze laatste bepaling, TIMI een afzonderlijke garantie op de producten biedt, is dit van toepassing op alle soorten Klanten.

TIMI garandeert dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de specificaties die in de aanbieding zijn vastgelegd, de redelijke eisen van deugdelijkheid en/ of bruikbaarheid en de wettelijke bepalingen en/ of overheidsvoorschriften die van kracht zijn op de datum waarop de Overeenkomst wordt ondertekend. Indien specifiek overeengekomen, garandeert TIMI ook dat het product geschikt is voor andere doeleinden dan het normale gebruik.

Alle garanties aangeboden door TIMI, de fabrikant of de importeur hebben geen invloed op de wettelijke rechten en claims die de Klant al heeft en waarop hij zich op grond van de Overeenkomst kan beroepen.

Als het geleverde product niet aan de Overeenkomst voldoet, kan de Klant TIMI hiervan binnen een redelijke termijn na het ontdekken van het defect op de hoogte stellen.

Indien TIMI de klacht gegrond acht, worden de betreffende producten in overleg met de klant hersteld, vervangen of terugbetaald. In overeenstemming met het artikel betreffende aansprakelijkheid, kan de terugbetaling niet hoger zijn dan de prijs die de klant voor het product heeft betaald.

 

KLACHTEN BEHANDELINGSPROCEDURE

Als de klant klachten heeft met betrekking tot een product (in overeenstemming met het artikel over garanties en conformiteit) en/ of over andere aspecten van de service van TIMI, kan hij een klacht indienen per telefoon, per e-mail of per post. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

TIMI zal zo snel mogelijk, en in elk geval binnen 14 dagen na ontvangst, op de klacht reageren. Als het voor die tijd nog niet mogelijk is om een ​​inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, bevestigt TIMI de ontvangst van de klacht binnen 14 dagen na ontvangst en geeft een indicatie van de termijn waarbinnen het verwacht te kunnen geven een inhoudelijke of definitieve reactie op de klacht van de klant.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Dit artikel is alleen van toepassing als de cliënt een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

De totale aansprakelijkheid van TIMI ten opzichte van de Klant als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Overeenkomst is beperkt tot een vergoeding die de voor die specifieke Overeenkomst vastgestelde prijs (inclusief btw) niet overschrijdt.

De aansprakelijkheid van TIMI ten opzichte van de Klant voor indirecte schade of verlies, die in ieder geval omvat – maar is uitdrukkelijk niet beperkt tot – gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

Afgezien van de gevallen waarnaar in de twee voorgaande leden van dit artikel wordt verwezen, is TIMI in het geheel niet aansprakelijk voor de Klant voor schade, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De beperkingen die in dit artikel worden vermeld, zijn echter niet meer van toepassing indien en voor zover de schade het gevolg is van een opzettelijke handeling of grove nalatigheid van TIMI.

TIMI is alleen aansprakelijk jegens de Klant wegens een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van een overeenkomst indien de Klant TIMI onverwijld in gebreke stelt en een redelijke termijn vastlegt om de tekortkoming te verhelpen, en TIMI gaat ook door zijn verplichtingen na die periode niet na te komen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat TIMI in staat is adequaat te reageren.

Elke gebeurtenis die recht geeft op schadevergoeding is altijd onderworpen aan de voorwaarde dat de klant de schade zo snel mogelijk schriftelijk meldt, maar uiterlijk binnen 30 dagen nadat de schade is ontstaan.

In geval van overmacht is TIMI niet gehouden tot vergoeding van de schade die de Klant hierdoor heeft geleden.

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Zolang de Klant het volledige overeengekomen bedrag niet volledig heeft betaald, blijft TIMI eigenaar van alle geleverde goederen.

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS

TIMI zal de persoonlijke gegevens van de Klant verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring die op de Website is gepubliceerd.

 

SLOTBEPALINGEN

Deze overeenkomst wordt beheerst door de wetten van het land van vestiging van de webshop.

Voor zover niet anders bepaald door dwingend recht, zullen alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar TIMI haar statutaire zetel heeft.

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig is, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de algemene voorwaarden als geheel. In dat geval zullen de Partijen ter vervanging een of meer nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel mogelijk de oorspronkelijke bepaling weerspiegelen als wettelijk mogelijk is.

De term ‘geschreven’ in deze algemene voorwaarden verwijst ook naar communicatie per e-mail en fax, op voorwaarde dat de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende zijn vastgesteld.